Om Karp

Karp

(Cyprinus carpio)

Karpen, kungen av vitfiskar, varierar i kroppsform och förekomst av fjäll på grund av avel. Al­la varianter har en mycket lång rygg­fensbas samt fyra skäggtömmar, en kort och en lång i var sida av munnen. Man skiljer mellan fyra huvudvarian­ter: Fjällkarp med fjäll av samma stor­lek över hela kroppen, radkarp med få, jämna rader av fjäll längs rygg och sidor, spegelkarp med stora, oregel­bundna fjäll slumpvis fördelade över kroppen och läderkarp, som helt eller nästan helt saknar fjäll, se bilder nedan.

Karpen kan nå storlekar på upp till 100 cm och över 40 kg. Världsrekordet, en karp tagen vid Rainbow lake i Frankrike av Martin Locke i januari 2010 vägde hela 94 lbs. = 42,585 kg.  

Utbredning

En ursprungligen östasia­tisk fisk som nu är inplanterad över större delen av världen. Tycker inte om kallt vatten och är därför sällsynt i Nordeuropa. I Sverige inplanterades karp under 1500-talet och finns nu i några sjöar i södra delen. Fortplant­ning i Sverige endast i vatten där gynnsamma värmeförhållanden råder.

Biologi

Karpen lever i små och stora sjöar, dammar, mossar och långsamt rinnan­de vatten. Dess huvudsakliga föda är bottendjur och insekter varför den föredrar mjuk dyig botten gärna med vegetation. Leken sker på grunt vatten med växt­lighet i maj—juli. Kräver en vattentem­peratur på över 17°C innan leken inleds. Stora honor lägger upp till två miljoner små, klibbiga ägg i större portioner fördelade över flera veckor. Flera hanar följer ofta en hona under de 4-5 timmar en äggläggning varar. Äggen kläcks efter 3-7 dagar. Födan består av bottendjur, växtdelar och småfisk. Karpen är en tålig fisk, som tål låg syrehalt i vattnet och kan klara vistelse på land under många timmar. I kalla trakter går den i dvala på bott­nen när vattentemperaturen faller un­der 7-8 °C och trivs bäst då vattnet nåt temperaturer runt 20°C.

Vid god tillgång på föda kan en karp växa ett par kg under en sommar och nå en vikt av över 20 kg på samma antal år.

Här är de fyra huvudtyperna igen:

 
Spegelkarp
Har många stora fjäll oregelbundet spridda över hela kroppen.
spegelkarp
Radkarp
Har fjäll som är samlade i få längsgående rader på kroppen.
radkarp
Läderkarp
Är helt eller nästan helt utan fjäll.
läderkarp
Fjällkarp
Fjäll av samma storlek över hela kroppen.
fjällkarp

 

Sportfiske

I många delar av världen odlas karpen som matfisk. I bl.a. Japan och Israel odlas en färgad kulturform, koi­karpen, som är en prydnadsform som ökar i popularitet. Även koikarpen har samma goda överlevnadsegenskaper som vanlig karp och tas även den på sportfiske främst nere i europa. Karpen anses vara en utmärkt ”fighter” vilket har gjort den till en mycket populär sportfisk såväl i Sverige som i utlandet. Karpen är stor, stark och uthållig men också skygg och försiktig.
Att lyckas fånga en karp på mete har blivit den stora utmaningen för många sportfiskare. Karpar som planterades ut i början av 90-talet har nu i vissa vatten nått vikter över 20 kg. I vatten där karp planterades in i slutet av 90-talet finns många vatten som har karpar som väger över 15 kg. Det svenska sportfiskerekordet för karp är över 21 kg. Karpen är långlivad och kan i Sverige bli upp emot 50 år.

Karpen anses vara en utmärkt “fighter”, vilket har gjort den till en mycket populär sportfisk såväl här i Sverige som på kontinenten. Under de senare åren har karpen blivit det främsta målet också för många svenska metare. Den kan inte bara bli stor, utan den är även stark, uthållig, skygg och försiktig.
Att få en karp att ta en krok med mask, bröd, majs eller boilies (speciella beten för karpfiske), blir till en stor utmaning för fiskaren.

Sportfisket bedrivs för det mesta i sjöar med små restbestånd av karp från gamla utsättningar. Men i vissa vatten har man under 90- talet planterat ut karpar från Aneboda för sportfiske och dessa har vuxit så det knakar. År 2007 fångades en spegelkarp som vägde hela 21,5 kg, vilket var nytt svenskt rekord. Karpen anpassar sig väl till de flesta vatten. Den är därför ett lämpligt alternativ till bland annat laxartad fisk. Laxartad fisk är känsliga för värme och låga syrehalter. Karp och Gräskarp tål temperaturer över 25 grader och syrehalt ned mot 1 mg/l.

Om utsättning av karp

(Källa: Visst faktainnehåll är hämtat från Aneboda Fiskodling)

Karpen i vår sjö kommer från sveriges enda auktoriserade och godkända (av länsstyrelsen) karpodling, Aneboda fiskodling.

Valet av vilken storlek som skall användas vid utsättningen beror på många faktorer. Man måste veta vad man vill med utsättningen och förutsättningarna.För ny etablering av karp i ett vatten är en blandning på storlek och ålder att föredra, då erhåller man en stor genetisk bas och goda förutsättningar för ett bra resultat.

I vårt fall där vi vill få till en population med karp för sportfiske har vi valt en stor bas med 1 kg fiskar av blandade underarter som toppas av några större i 2 kg klassen. Dessa kommer om allt går som det ska att redan under första sommaren ha för dubblat eller tom tredubblat sin vikt från 1 - 3 kg då det gäller enkilos och 3-4 kg då det gäller 2 kg fiskarna. Ytterligare en anledning att valet föll på så pass stor fisk är at vintrarna här uppe i dalarna är betydligt tuffare än söderut där karpvatten är vanligare. Då vi samtalat med Anebodas experter om chansen för överlevnad har dom sagt att fiskar under 100g har det svårt att överleva en svensk vinter och därför misslyckas också fortplantnnigen oftare ju längre norrut man kommer. Med 2-4 kg fiskar efter första sommaren bör överlevnadschansen med andra ord vara god för våra karpar.

I vatten där det redan fins karp från tidigare utsättningar som inte följts upp och kanske en enda utsättning givit upphov till ett bestånd med mycket smal genetisk bas. Detta leder till inavel med problem som främst yttrar sig i dålig tillväxt och reproduktionsstörningar. För att bryta en sådan utveckling behöver nytt genetiskt material tillföras. Detta måste vara fritt från degeneration och naturligtvis även fritt från smitta.

Ju större spegelkarpen hunnit bli innan den utsätts för sin första vinter dess mindre blir påverkan på den framtida tillväxthastigheten.Genom att låta spegelkarparna under de första åren utvecklas under optimala betingelser i tempererade odlingssystem kan de utnyttja tillväxtpotentialen fullt ut under hela livet. På så sätt erhåller vi individer med extremt god tillväxtkapacitet och högklassig fysionomi.

 

Utplantering av karp kan företas när som helst under sommaren. Det viktiga är att vattnets temperatur är så pass hög att karpen snabbt anpassar sig till sin nya miljö. En minimi temperatur på 10°C kan anses vara ett riktvärde.